สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544

ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544 ซึ่งสาระสำคัญของร่างมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงสร้าง ดังนี้
หมวดที่ 1 ว่าด้วยบททั่วไป
หมวดที่ 2 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ 3 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง
หมวดที่ 4 ว่าด้วยการกำหนดโครงสร้าง อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
หมวดที่ 5 ว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ
หมวดที่ 6 ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หมวดที่ 7 ว่าด้วยวินัย และการรักษาวินัย
หมวดที่ 8 ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
หมวดที่ 9 ว่าด้วยการออกจากราชการ
หมวดที่ 10 ว่าด้วยการอุทธรณ์
หมวดที่ 11 ว่าด้วยการร้องทุกข์
หมวดที่ 12 ว่าด้วยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติราชการ

back