สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544

อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544 ได้มีการพิจารณาร่างมาตรฐานกลาง โดยคณะทำงานยกร่างมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรจะศึกษาทำความเข้าใจหลักการและเนื้อหาของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ว่าได้กำหนดขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการแต่ละระดับไว้อย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อให้การกำหนดมาตรฐานกลางไม่เป็นการก้าวล่วงอำนาจของคณะกรรมการระดับอื่น รวมทั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปราย เสนอแนะ ให้ความเห็นสรุปได้ดังนี้
1) มาตรฐานกลาง หมายถึง หลักการที่กำหนดไว้เพื่อเป็นเกณฑ์เทียบเคียงการปฏิบัติเป็นหลัก ประกันถึงความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง
2) การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนไปจนถึงการออกจากราชการ สำหรับการแต่งตั้ง และการให้พ้นจากตำแหน่งควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3) แนวความคิดของกรรมการกฤษฎีกา (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามาตรฐานกลาง ควรกำหนดกว้าง ๆ ไม่ควรลงลึกในรายละเอียดมากเกินไป เปรียบเทียบได้ว่ามาตรฐานกลางของ ก.ถ.เป็นนโยบาย มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางฯเป็นแผนปฏิบัติการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ระดับจังหวัด เป็นโครงการหรือแผนงาน
4) แนวทางในการจัดทำมาตรฐานกลาง ควรคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ก.ถ.ตามที่ กฎหมายกำหนด และควรศึกษาขอบเขตของคณะกรรมการแต่ละระดับ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้มีมติ ให้คณะทำงานยกร่างมาตรฐานกลางฯ รับข้อสังเกตดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาร่างมาตรฐานกลางฯ ที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ก.ถ.หรือไม่ แล้ว นำเสนอ อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานกลางฯในการประชุมคราวต่อไป

back