สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544

อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้ อ.ก.ถ.พิจารณา 13 หมวด คือ
1) หมวด 1 บททั่วไป
2) หมวด 2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3) หมวด 3 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง
4) หมวด 4 โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
5) หมวด 5 การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ
6) หมวด 6 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง
7) หมวด 7 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
8) หมวด 8 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
9) หมวด 9 การอุทธรณ์
10) หมวด 10 การร้องทุกข์
11) หมวด 11 การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น
12) หมวด 12 การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นวิสามัญ
13) หมวด 13 การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิก หมวด 2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่า การกำหนดให้มีคณะกรรมการนั้น ไม่มีข้อกฎหมายรองรับไว้อย่างชัดเจน และอาจเกิดปัญหาข้อขัดแย้งใน ภายหลังได้ ส่วนในหมวดอื่นเห็นชอบในหลักการ โดยให้แก้ไขถ้อยคำบางประการให้มีความเหมาะสมและ สอดคล้องซึ่งกันและกัน แล้วจึงนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอ ก.ถ. ต่อไป

back