สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544

อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 ได้พิจารณาร่างมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบ คุณธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว มีมติให้ฝ่ายเลขานุการไปแก้ไขร่างมาตรฐานกลาง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

back