สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544

อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ได้พิจารณาร่างมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบ คุณธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงตรวจสอบถ้อยคำโดยหารือกับ ผู้อำนวยการกองนิติการ สป.แล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุม ก.ถ.พิจารณาต่อไป

back