สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านกฎหมาย
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2544

ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้
1) มอบผู้แทนกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับใดที่เป็นปัญหาข้อขัดข้องต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาต่อไป
2) การพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เห็นว่า อำนาจการจัดสอบเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความยินยอมหรือร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดดำเนินการจัดสอบให้ได้
3) กรณีการรับโอนข้าราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภท หรือจากหน่วยราชการอื่น สามารถดำเนินการได้ โดยความตกลงยินยอมระหว่างต้นสังกัด

back