สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านกฎหมาย
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ ก.ถ. มอบหมาย กรณีวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ตามที่ คณะอนุกรรมการด้านวินัยฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1) หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้อยู่เดิม (มาตรา 39 วรรค 3 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)
2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์มีมติ กรณีในระหว่างที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานกลาง และแนวทางรักษาระบบคุณธรรม กล่าวคือ
2.1) เรื่องการรายงานการดำเนินการทางวินัย ให้รายงานฯ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) เพื่อเสนอความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
2.2) เรื่องการอุทธรณ์ ให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สั่งลงโทษ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สั่งลงโทษ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) เพื่อเสนอความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบการพิจารณาสั่งการอุทธรณ์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) มีอำนาจเพียงเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำ ไม่มีอำนาจในการสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกคำสั่งของ ผู้บริหารท้องถิ่น หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตาม ผู้เกี่ยวข้องก็อาจเสนอปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใช้อำนาจในการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ต่อไป
2.3) เรื่องการร้องทุกข์ให้ดำเนินการโดยเช่นเดียวกับการอุทธรณ์
2.4) ให้มีการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ตามมาตรา 33(1) ที่ให้ ก.ถ. มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น จะสามารถกำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ในทางวินิจฉัย หรือเปลี่ยนแปลงการสั่งลงโทษของผู้บริหารท้องถิ่นได้หรือไม่ เพียงใด

back