สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ.ด้านกฎหมาย
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544

อ.ก.ถ.ด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. การพิจารณาให้ความเห็นเรื่องการให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีใดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการให้พ้นจากตำแหน่งที่ควรจะต้องขอความ เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัดก่อน) ได้แก่ การโอน การย้าย การเลื่อนตำแหน่ง กรณีการออกจากราชการเพราะเหตุบกพร่องของตัวพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและการสั่งให้ประจำ รวมทั้งการสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ เนื่องจากกรณีดังกล่าว เป็นเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะใช้ดุลพินิจให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งไป จึงต้องมีการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมก่อนที่จะมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งกรณีการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ส่วนกรณีอื่นๆ อาจไม่จำเป็นที่จะต้องขอความ เห็นชอบจากคณะกรรมการฯก่อน เนื่องจากเป็นการออกจากราชการตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือการออกจากราชการตามความต้องการหรือความสมัครใจของข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่นเองหรือเป็นไปตามเงื่อนเวลารับราชการหรือโดยสภาพที่ไม่อาจเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นต่อไปได้ ทั้งนี้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ควรจะกำหนดให้รายงานคณะกรรมการฯทราบด้วย เพื่อเป็นการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วให้นำความเห็นดังกล่าวเสนอที่ประชุม ก.ถ. พิจารณาต่อไป
2. ข้อหารือเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้ พ.ร.บ. พ.ร.ฎ กฎ ระเบียบ ตามกฎหมายเดิม ภายหลังมีการกำหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อมีการกำหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ครบถ้วนแล้ว พ.ร.บ พ.ร.ฎ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมก็จะสิ้นผลการใช้บังคับ ส่วนในกรณีที่มีการกำหนดมาตรฐานฯดังกล่าวไม่ครบถ้วน พ.ร.บ พ.ร.ฎ. กฎ ฯ ที่มีอยู่เดิมนั้นจะสิ้นผลการใช้บังคับเฉพาะในส่วนที่ได้กำหนดเป็นมาตรฐาน ฯลฯ ขึ้นใหม่แล้ว เท่านั้น ทั้งนี้ ให้นำเสนอความเห็นดังกล่าวให้ที่ประชุม ก.ถ. พิจารณาต่อไป

back