สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2544

อ.ก.ถ. ด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2544 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1) การแต่งตั้งหรือการให้พ้นจากตำแหน่งที่จะต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามรายงานการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการเสนอนั้น โดยหลักการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกกรณี สำหรับกรณีการรักษาการในตำแหน่ง หรือการช่วยราชการนั้นเป็นการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราว ยังไม่ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นความแตกต่างในแต่ละกรณี จึงให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงรายงานการศึกษาดังกล่าว โดยแยกการศึกษาในเรื่องการรักษาการในตำแหน่งหรือการช่วยราชการ ไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วย
2) ปัญหาความเห็นของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตีความกรณีการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมเห็นว่า ยังไม่จำเป็นต้องหารือสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่นายกสมาคมพนักงานเทศบาลฯเสนอ เนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ ชัดเจนแล้วว่าการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)ก่อน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 288 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 28 สำหรับในทางปฏิบัติ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) แต่ละจังหวัดมีอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในทางปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สำหรับคณะกรรมการฯและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อาจใช้อำนาจตามมาตรา 11 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดำเนินการแทน ในแต่ละกรณีตามความเหมาะสม ในเรื่องที่เป็นการดำเนินการตามกรอบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ในเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบต่อสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น และต้องใช้ดุลพินิจพิจารณา ก็อาจจะต้องให้เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ให้เสนอความเห็นดังกล่าว ให้ ก.ถ. พิจารณาต่อไป

back