สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1 / 2545 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบประกาศ ก.ถ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ดังนี้
1) นายสุเทพ ชูชัยยะ ประธานกรรมการบริหาร อบต.ตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอนุกรรมการแทน นายกิตติศักดิ์ เมฆขจร ประธานกรรมการบริหาร อบต.ขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2) นายประวัติ ถีถะแก้ว จนท.วิเคราะห์งานบุคคล 8 สำนักงาน ก.ถ. เป็นเลขานุการ
3) นายกาศพล แก้วประพาฬ จนท.วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว สำนักงาน ก.ถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ จนท.วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว สำนักงาน ก.ถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. การเผยแพร่บทความทางวิชาการใน web site สำนักงาน ก.ถ.
ที่ประชุมรับทราบกรณีสำนักงาน ก.ถ.ได้ขอความอนุเคราะห์บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นจากนักวิชาการเพื่อเผยแพร่ใน web site ของสำนักงาน ก.ถ. ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงปัจจุบัน มีจำนวน 5 เรื่อง
3. ข้อกำหนดโครงการศึกษาวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก : โครงการกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ที่ประชุมรับทราบ กรณีประธาน อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ดร.อรพินท์ สพโชคชัย) ได้ประสานธนาคารโลก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับให้สำนักงาน ก.ถ. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาวิจัย "โครงการกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ" โดยสำนักงาน ก.ถ.ได้จัดทำข้อกำหนดโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวเสนอต่อธนาคารโลกแล้ว และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกว่าจะได้เร่งดำเนินการแปลข้อกำหนดเป็นภาษาอังกฤษและเสนอแหล่งทุนให้ต่อไป
4.ร่างข้อกำหนดโครงการศึกษาวิจัยของสำนักงาน ก.ถ.เพื่อดำเนินการโดยใช้ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2546 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ประชุมได้พิจารณา กรณีสำนักงาน ก.ถ.จะได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2546 จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการแล้ว โดยจะได้ดำเนินการโครงการสัมมนา 1โครงการและโครงการศึกษาวิจัย 3 โครงการ ดังนี้
1) การพัฒนาคณะกรรมการข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) การจัดกลุ่มภารกิจ การจำแนกตำแหน่ง โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสัมมนาตามข้อ 1) โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
(1) ให้ปรับระยะเวลาการดำเนินงานจาก 1 วัน เป็น 2 วัน
(2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรเพิ่มปลัดจังหวัดทุกจังหวัด
(3) ควรต้องมีการอธิบายถึงวิธีการใช้ web site ของสำนักงาน ก.ถ. และวิธีการถาม/ตอบ โดยผ่านทางweb site
(4) ควรลดสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในคณะติดตามประเมินผล
สำหรับโครงการศึกษาวิจัยตามข้อ 2)-ข้อ 4) ที่ประชุมให้นำกลับไปทบทวนโดยให้นำข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา ดังนี้
(1) การศึกษาวิจัย ควรจะมี Master plan ของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยในการจัดทำ Master plan ให้ทำ Workshop มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนท้องถิ่น นักวิชาการ แหล่งทุน
(2) การศึกษาควรทำเป็น Phasing ที่ต่อเนื่องกันและอยู่ภายใต้ Master plan
(3) การศึกษาวิจัยให้มองในเรื่องของการวางระบบ
(4) จุดอ่อนจุดแข็งของการพัฒนาบุคลากร
(5) โครงการตามข้อ 2) ควรที่จะมีความต่อเนื่องกับโครงการกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ควรทำเป็น Master plan ของการพัฒนาบุคลกรโดยครอบคลุมการศึกษาทั้ง 2 ด้าน คือ ความต้องการของข้าราชการและความต้องการของข้าราชการของผู้บริหาร
(6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
5. แนวทางการจัดทำเอกสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2545 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.
ที่ประชุมรับทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารรายงานดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำที่มีเนื้อหาประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของ ก.ถ. อ.ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ. ในปี 2545 ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ใน web site ของสำนักงาน ก.ถ. รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในระยะที่ผ่านมา ตลอดจนแผนกำหนด ทิศทางการดำเนินการในระยะต่อไป โดยจะได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารขนาด A4 จำนวน 500 เล่ม และจัดทำเป็นแผ่น CD-ROM จำนวน 800 แผ่น
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตในการจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน ดังนี้
1) การทำ CD-ROM ควรจะแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่งและจำนวนเล่มควรจัดทำเกินกว่า 500 เล่ม
2) เนื้อหาให้รายงานเฉพาะผลงานเด่นๆ ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบงาน
3) ให้มีรายงานงบดุล
4) สำรวจรายงานผลการปฎิบัติงานขององค์กรอิสระเพื่อนำมาปรับใช้

************

back