สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้เสนอ ก.ถ. พิจารณา
1.1 กรอบแนวคิดการจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานบุคคลที่พึงปรารถนา
1.2 ประเด็นสำคัญของระบบบริหารงานบุคคลที่จะพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารงานบุคคลที่พึงปรารถนา จำนวน 13 ประการ ดังนี้
(1) รูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(2) สถานภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(3) การวางแผนกำลังคน
(4) โครงสร้างการจัดองค์กร/อัตรากำลัง
(5) การกำหนดตำแหน่ง
(6) การสรรหา/เลือกสรร/บรรจุแต่งตั้ง
(7) การเลื่อนตำแหน่ง
(8) การโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
(9) โครงสร้างค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์
(10) การพัฒนาคน
(11) วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
(12) การพ้นจากตำแหน่ง
(13) ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น
สำหรับรายละเอียดของประเด็นสำคัญทั้ง 13 ประการ ให้พิจารณาหลังจากที่ ก.ถ. มีมติเห็นชอบแล้ว
1.3 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หากมีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ควรมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับการพัฒนา
1.4 เจตนารมณ์ของการพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารงานบุคคลที่พึงปรารถนาตามประเด็นทั้ง 13 ประการ คือ
(1) เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
(2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

back