สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ.ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545

อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2546 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. แผนการดำเนินงานสำนักงาน ก.ถ. ปีงบประมาณ 2546-2547
ที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2546 - 2547 ของสำนักงาน ก.ถ. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยของกรมการปกครองให้ชัดเจน แล้วจัดทำโครงการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับงานที่ทำ และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของกรมการปกครอง
2) แสวงหานักวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อมารับจ้างทำการศึกษาวิจัย
3) จัดทำข้อกำหนดโครงการศึกษาวิจัยที่ละเอียดเพื่อเป็นกรอบในการเขียนข้อเสนอโครงการ
4) โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ หากร่วมทำกับโครงการของกรมการปกครองได้ ให้ทำร่วมกัน โดยลักษณะการอบรม ไม่ควรใช้ระบบโรงเรียน แต่ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และทำสื่อที่ให้ความสนใจ
2. แนวทางการจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 ของก.ถ. และ สำนักงาน ก.ถ.
ที่ประชุมพิจารณาร่างแนวทางการจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมีรูปเล่ม ขนาด A4 กระดาษอาบมัน สี่สี รูปแบบตัวอักษร (FONT) แบบ Angsana UPC ขนาด 18 พอยท์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
- คำแถลงของประธาน ก.ถ.
- ภาพถ่ายของคณะกรรมการ ก.ถ.
- โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ
- นโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
ส่วนที่ 2
- ผลการดำเนินงานของ ก.ถ. ในปีงบประมาณ 2545
- ผลงานด้านต่าง ๆ ของอนุกรรมการ ใน ก.ถ. ในปีงบประมาณ 2545
- ผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ก.ถ. ในปีงบประมาณ 2545
- ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
- แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
- ภาพกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2545
- บทคัดย่อ งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ
- รายชื่ออนุกรรมการใน ก.ถ.
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้เพิ่มประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ส่วนที่ 1 - ผลงานเด่น ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
- วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
(ต่อจากพระบรมฉายาลักษณ์)
2) ส่วนที่ 2 - งบการเงินปีงบประมาณ 2545
- แผนการดำเนินงาน ปี 2545
- ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ก.ถ.
3) ส่วนของคำถาม/คำตอบในเรื่องที่น่าสนใจ
4) ภาพกิจกรรมให้แทรกตามส่วนต่าง ๆ ไม่รวมอยู่ที่เดียวทั้งหมด

back