สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544

ที่ประชุมรับทราบมติ ก.ถ. ที่เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวคิด ประเด็นสำคัญ และเจตนารมณ์ของการปรับปรุงการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการเสนอขอแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา อีกทั้งที่ประชุม ได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นว่า เรื่องที่จะต้องพิจารณาครอบคลุมหลายประเด็น ทั้งนี้ ควรได้พิจารณาประเด็นที่จำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการก่อนเป็นลำดับต้น ๆ และมีมติให้พิจารณาประเด็นเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กร และประเด็นการโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน โดยมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการทำการศึกษารายละเอียด และจัดทำข้อเสนอที่ สะท้อนแนวคิดที่ชัดเจนในการจัดรูปแบบในประเด็นนั้น ๆ และเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักที่ ก.ถ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

back