สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ.ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545

อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2546 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการศึกษาวิจัยปีงบประมาณ 2546
ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อกำหนดโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2546 ของสำนักงาน ก.ถ. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1) การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2) การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้นำข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ ฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกำหนดโครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในส่วนของวัตถุประสงค์บางข้อที่น่าจะรวมเป็นข้อเดียวกันได้ และให้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระยะ 10 ปี และปรับขอบเขตของการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.
ที่ประชุมพิจารณาร่างเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีฯที่ได้ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่แล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบกับสำนักพระราชวัง ว่า พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือไม่ และให้เพิ่มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
2) ควรพิมพ์สี่สีเป็นบางหน้าเท่าที่จำเป็น
3) ภาพถ่ายของคณะกรรมการ ก.ถ. ควรเป็นรูปหมู่หรืออาจตัดออกไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
4) ภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้เป็นฉบับที่ทันสมัยที่มีผลจากการปฏิรูประบบราชการ เช่น ในส่วนของกรมการปกครองที่เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพิ่ม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น รวมทั้ง พ.ร.บ.ที่มีการแก้ไขปรับปรุงในการปฏิรูประบบราชการ
5) ให้เพิ่มรายชื่อผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ นำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ. ส่งให้คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อจะได้รวบรวมและนำเสนอ ก.ถ. ในการประชุมคราวต่อไป

back