สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544

อ.ก.ถ.ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดให้มี "โครงการเปลี่ยนเส้นทาง ชีวิต: เกษียณก่อนกำหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น" โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้
1. การดำเนินโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนดของสำนักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค์ที่จะลดขนาดกำลังคนภาครัฐ รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐด้วย ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจของรัฐ ซึ่งต้องใช้กำลังคนเพิ่ม ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดให้มีโครงการดังกล่าว ควรจะต้องศึกษา และพิจารณาหาสาเหตุความจำเป็น ผลกระทบกับท้องถิ่น ความสมดุลระหว่างคนและภาระงาน จำนวนผู้เข้าหลักเกณฑ์ จำนวนคนที่คาดการณ์ว่าจะเข้าร่วมโครงการ และความสามารถในการจ้าง ของท้องถิ่น
2. การใช้เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการ ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเงินที่นำมาสมทบกองทุนเป็นเงินรายได้จากงบประมาณทั่วไปของท้องถิ่น หากท้องถิ่นต้องหักเงินรายได้มาสมทบกองทุนมาก เงินที่จะนำไปใช้ใน การพัฒนาท้องถิ่นก็จะน้อยลง นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการแก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญฯซึ่งเป็นเรื่องต้องใช้เวลา
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจมีภาระความจำเป็นและงบประมาณ ที่แตกต่างกัน การเข้าร่วมโครงการฯจึงควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองพิจารณาว่า จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบในหลักการดำเนิน โครงการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการศึกษา กำหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่ม เป้าหมาย จำนวนคน อัตราเงินเดือนและการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งประสานคณะกรรมการบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการควรจะได้รับต่อไป

back