สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544

อ.ก.ถ.ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
1) โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของโครงการ โดยคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ./เทศบาล มีมติเห็นด้วยกับโครงการ ส่วนคณะกรรมการกลาง อบต. ไม่มีความเห็น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกต ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการผลัดใบ ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามที่สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้มีโครงการฯ จึงควรเปลี่ยนชื่อโครงการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ มีมาตรการเสริมที่ชัดเจน และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมกับให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษาตามแนวทางดังกล่าว
2) โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการโดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับกำหนดการดำเนินการ ดังนี้
ช่วงเช้า 1. เลขานุการ ก.ถ. และเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแถลงผลการดำเนินงานพร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
2. แบ่งกลุ่มสัมมนา เพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
ช่วงบ่าย 1. ผู้แทนกลุ่มสัมมนานำเสนอข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
2. เชิญ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ชี้แจงเจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3) ข้อเสนอการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ โดยเห็นควรกำหนดประเด็น ตามแนวทางใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการกระจายอำนาจในแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การกำหนดตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดตำแหน่ง ประเภทของตำแหน่ง และรูปแบบการบรรจุเพื่อการจ้างพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทตำแหน่ง ให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการออกแบบหลักสูตร เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสมรถภาพของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (T.O.R.) ที่มีความชัดเจน และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯในการประชุมครั้งต่อไป

back