สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2544

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม ดังนี้
1.1 จัดทำร่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่และภารกิจของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบ โดยประมวลแนวคิดจากหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ ประกอบด้วยค่านิยมสร้างสรรค์ ที่สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเป็นแนวทางการจัดทำร่างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ คณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแนวทางปฏิบัติ อันเป็นคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
1.2 กำหนดวิธีการในการจัดทำแนวทางปฏิบัติอันเป็นคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม คือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมยอมรับ
1.3 กำหนดกระบวนการที่จะทำให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การกำหนดมาตรการต่อผู้ละเมิด การตรวจสอบติดตามประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ เช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
1.4 ควรจัดให้มีโครงการนำร่องเพื่อขยายผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

back