สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 1 / 2545 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบประกาศ ก.ถ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย คือ
1) นางสาวเปรมจิตต์ เหมินทร์ เป็นอนุกรรมการ
2) หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. สป.มท. เป็นอนุกรรมการ
2. การสำรวจข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นของผู้บริหาร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมรับทราบแนวทางและวิธีการในการสำรวจดังกล่าวตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้
1) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของอนุกรรมการ พร้อมกับเพิ่มคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง
2) ภายหลังจากได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นแนวในการกำหนดเป็นมาตรฐานกลางแล้ว ก็ให้นำกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.เสนอ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะกรรมการกลางฯดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
3) เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย และโดยที่สำนักงาน ก.พ.มีโครงการราชการใสสะอาด ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสมควรเข้าร่วมดำเนินการด้วย
4) เห็นชอบขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมต่อไป

************

back