สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546

อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับปรุงตามมติ อ.ก.ถ.ครั้งที่แล้ว รวมทั้งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.1 เห็นชอบ"แนวทางดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฎิบัติ" ให้มี 2 ประการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่ให้มีการปรับปรุงข้อความในบางส่วนตามความเห็นของที่ประชุม
1.2 ในการนำเสนอให้ ก.ถ. พิจารณามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ ให้นำเสนอในรูปแบบของตาราง โดยมีข้อมูลประกอบด้วย ร่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯตัวแบบที่อ.ก.ถ. ชุดนี้ได้ยกร่างขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวแบบหลัก รวมทั้งตัวแบบที่ได้มาจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และตัวแบบที่ อ.ก.ถ. ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วในวันนี้ พร้อมความคิดเห็นและเหตุผลเบื้องหลังมาตรฐานแต่ละข้อซึ่งจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งพึงมี ส่วนมาตรฐานประการอื่นๆ ที่เห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้เสนอเป็นทางออกไว้ในร่างประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ก.ถ. ได้ทราบและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจกำหนดเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ ต่อไป
1.3 ให้ฝ่ายเลขานุการรับเรื่องการกำหนดแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยมอบหมายให้คุณเปรมจิตต์ เหมินทร์ อนุกรรมการฯ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการครั้งนี้ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการจะนำเรียนประธาน อ.ก.ถ. พิจารณา อีกครั้งก่อนนำเสนอ ก.ถ. ต่อไป
2. การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการใน อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการใน อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม จาก "นายนิสิต จันสมวงศ์" เป็น "นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ" เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ว กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ถ. สป. และขอแก้ไขตำแหน่งอนุกรรมการ คือ ตำแหน่ง"ผู้อำนวยการสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง หรือผู้แทน" เป็น "ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน" โดยให้ฝ่ายเลขานุการเสนอประธาน ก.ถ. ปรับปรุงการแต่งตั้ง อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

************

back