สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
2.1 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศึกษา เพื่อวางแนวทางและพิจารณาจัดทำคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปดำเนินการ เพื่อกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละท้องถิ่นเองได้ ซึ่งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมควรจัดทำ โดยให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมยอมรับ ทั้งนี้ ให้ประสานร่วมมือกับศูนย์จริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เพื่อประสานการดำเนินการต่อไป
2.2 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศึกษา เพื่อวางแนวทางและพิจารณาจัดทำร่างหรือตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรจะเป็น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นตุ๊กตาหรือใช้เป็นตัวอย่าง เป็นกรอบสำหรับยกร่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ต้องเขียนเป็นเชิงพฤติกรรมและอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได้โดยพิจารณาจาก
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
2.ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้แก่
1) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2) ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
3) โปร่งใส ตรวจสอบได้
4) ไม่เลือกปฏิบัติ
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.หลักการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่
1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณงามความดี
3) หลักโปร่งใส
4) หลักความพร้อมรับผิด
5) หลักความคุ้มค่า
2.3 เมื่อดำเนินการตาม 2.1 และ 2.2 แล้วเสร็จ ให้นำเสนอที่ประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พิจารณา เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้
- มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก โดยจัดประชุมระดมความคิด เพื่อให้ได้แนวทางมาตรฐานทางคุณธรรมที่ควรจะเป็น โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ สำหรับการกำหนดวิธีการในการจัดทำแนวทางปฏิบัติ และการกำหนดกระบวนการที่จะทำให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเสร็จขั้นตอนการจัดทำร่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ที่ประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จะได้นำมาพิจารณาในภายหลัง

back