สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีมติให้ฝ่ายเลขานุการนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไปในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1) คู่มือดังกล่าวให้จัดทำเป็นคู่มือช่วยแนะนำ เป็นแนวทางในกระบวนการจัดทำเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปพิจารณายกร่างเป็นของตนเอง โดยไม่เป็นในลักษณะเชิงบังคับ หรือสั่งการให้ทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคุณค่าของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ที่ตนเองได้ร่วมกันจัดทำโดยมีการยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วยตนเอง
2) เพิ่มเติมส่วนของบทนำหรือ อารัมภบท (Preamble) โดยให้กล่าวถึงการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่น
3) ในส่วนที่ 1 ที่มาของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ควรแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือสาเหตุก่อนที่จะนำเข้าสู่การมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4) ในส่วนที่ 2 การทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขอให้ปรับปรุง
(1) กระบวนการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ควรลงไปในเนื้อหารายละเอียดของคุณธรรมและจริยธรรม แต่ควรให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คิด และตระหนักถึงคุณค่าของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ด้วนตัวของท้องถิ่นเอง
(2) สำหรับรูปแบบของประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขอให้แก้ไขใช้คำว่า "แนวทาง" แทนคำว่า "รูปแบบ"
5) ในส่วนที่ 3 ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขอให้แก้ไขและ ใช้คำว่า "มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ" แทน และให้เลือกเอาเฉพาะที่มี คุณค่าต่อท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นและควรจะเกริ่นนำเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ด้วย
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เมื่อท้องถิ่นได้ไปดำเนินการยกร่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จะได้ประชุมหารือเพื่อ กำหนดนโยบายในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติต่อไป

back