สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545

อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. ข้อแนะนำแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อแนะนำแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
1.เห็นชอบให้ปรับปรุงชื่อเรื่องเป็น "แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
2. เห็นชอบให้ใช้คำนิยามคำว่ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ คือ ให้คงความหมายที่สำนักงาน ก.พ. สรุปไว้ในย่อหน้าแรก โดยในส่วนข้อความในย่อหน้าที่สองแก้ไขเป็น "โดยสรุป "มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" หมายถึง หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กรประมวลขึ้นให้สมาชิกใช้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม"
3. เห็นชอบให้ปรับปรุงหัวข้อ "เหตุที่ต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" เป็นหัวข้อ "ความสำคัญและที่มาของการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปเรียบเรียงความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้นำร่างคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ ฉบับเดิมที่เคยเสนอ ก.ถ. พิจารณามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประเด็นนี้ด้วย
4. เห็นชอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ประการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้เรียบเรียงเกริ่นนำใหม่ เพื่อแสดงถึงที่มาและการดำเนินการก่อนที่จะมาเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 5 ข้อ รวมทั้งการนำตัวชี้วัดของมาตรฐานแต่ละข้อแยกออกไปแสดงไว้ในส่วนของภาคผนวกแทน
5. เห็นชอบวิธีการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้ปรับปรุงข้อความในวิธีการจัดทำ ข้อ 1 เพื่อให้ครอบคลุมฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ดังนี้ "1.พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาชน"
6. สำหรับในส่วนของแนวทางส่งเสริมให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ และแนวทางประเมิน ให้นำมาพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป พร้อมแนวทางการจัดทำฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว

************

back