สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544

ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และให้ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงได้ให้เพิ่มเติมในส่วนของภาคผนวก โดยให้มีคำอธิบายความหมายของคำต่างๆ ได้แก่ ค่านิยมสร้างสรรค์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Core Values) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ไว้ในภาคผนวกท้ายคู่มือด้วย สำหรับร่างคู่มือฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอ ก.ถ. พิจารณาต่อไป

back