สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545

อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. อนุกรรมการใน อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขอลาออก จำนวน 1 ราย
ที่ประชุมรับทราบกรณี ศาสตราจารย์ติน ปรัชญพฤทธิ์ ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการด้าน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป โดยฝ่ายเลขานุการได้รายงานเรื่องการลาออกดังกล่าวให้ประธาน ก.ถ. ทราบแล้ว
2. แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ความสำคัญและที่มาของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างฯ
2.4 วิธีการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.5 แนวทางส่งเสริมให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฎิบัติ
2.6 แนวทางการประเมินผล
2.7 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมฯ
2.8 ตัวอย่างประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงข้อความในเรื่องต่างๆข้างต้น ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม รวมทั้งไปปรับปรุงและเรียบเรียงคุณลักษณะของตัวชี้วัดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมด้วย
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็น "การจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยให้ปรับปรุงกำหนดการให้เหมาะสมตามมติที่ประชุม

************

back