สรุปผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ 5 / 2544 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544

1. การปรับปรุงร่างคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมรับทราบมติของ ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2544 ที่ให้ อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมปรับปรุงร่างคู่มือดังกล่าวให้มีมาตรฐาน กระชับและเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
2. การกำหนดแนวทาง วิธีการและระยะเวลาดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติ ก.ถ.
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของ อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกรอบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยให้ปรับปรุงภารกิจและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้น
3. การจัดทำมาตรฐานกลางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางในการจัดทำมาตรฐานกลางด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ฝ่ายเลขา-นุการรับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสำรวจความเห็นของผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป
4. เพิ่มเติมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และเสนอประธาน ก.ถ. แต่งตั้ง จำนวน 2 ราย คือ
1) นางสาวเปรมจิตต์ เหมินทร์ เป็นอนุกรรมการ
2) หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. สป.มท. เป็นอนุกรรมการ

************

back