การประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) งวดงานที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.